Chuỗi sự kiện 24.6 - 30.6

Từ đến

Chuỗi sự kiện tuần

Phạm vi áp dụng:

Toàn server

Thời gian:

00:01 ,24/6/2016- 23:59, 30/6/2016

Nội dung sự kiện tuần: